Resultater:

Eika Spar hadde i oktober en positiv avkastning på 4,65%. Resultatet er 0,18% bedre enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEBX – som på sin side endte opp 4,47%. Hittil i år har fondet en absolutt avkastning på -8,30% hvilket vil si at Eika Spar ligger 5,10% bak sin referanseindeks. Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 50% Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) og 50 % Morgan Stanley Capital International World Index (omregnet til norske kroner).

Markedsutvikling:

Norge var i oktober fortsatt preget av økning i kjerneinflasjonen og et vedvarende stramt arbeidsmarked både i USA og Europa. De fleste sentralbanker fortsatte å kommunisere fortsatte innstramminger for å få bukt med den historisk høye inflasjonen. Dette har skapt bekymringer om tilstramningene er for raske og kraftige, med risiko for kraftige negative effekter på økonomisk vekst og arbeidsledighet. Spesielt i Europa tynger energikrisen industrien, noe som har redusert aktivitets- og vekstforventningene og økt sannsynligheten for resesjon. 

I sum leverer selskapene tall som er innenfor forventet utfallsrom, men alle har respekt for usikkerheten inn i 2023. Et stadig uforutsigbart Kina, europeisk energikrise, lav arbeidsledighet i USA, høy inflasjon, rentehevinger og krigen i Ukraina er blant temaene som skaper størst usikkerhet markedet. 

For Norden var oktober en god måned for aksjemarkedet, etter bred nedgang i både september og august. Alle de nordiske markedene steg over 5%, og det var hovedsakelig sykliske vekstsensitive selskaper, slik som industri- og konsumselskaper, som ledet oppgangen. 

Oktober har også vært preget av selskapers resultatrapportering for 3. kvartal. Aksjekursutslagene på rapporteringsdagen har gjennomgående vært store, spesielt har selskaper som ikke innfrir på resultatforventninger blitt straffet hardt i aksjemarkedet. Dette er et resultat av stor usikkerhet om fremtidig inntjening i den konjunkturnedgangen selskapene er midt oppe i. Flere industriselskaper rapporterer om fortsatt rekordstor ordreinngang. Med leveranse på disse ordrer gjennom 2023, er mange selskaper godt rustet til å klare seg gjennom en nedgangskonjunktur i 2023. 

En annen trend er at selskapene gjennomgående leverer større prisøkninger enn ventet, mens kostnadene også er høyere enn ventet. Omsetningsestimater på aggregert nivå er derfor løftet noe, mens inntjeningsmarginer er blitt kuttet. Vi tenker at "fortsatt betydelig kutt i estimater for 2023 gjennom høsten, også for nordiske selskaper" fortsatt står ved lag. Til tross for flere dimensjoner av usikkerhet - inflasjon, krig, konjunkturnedgang, flaskehalser i verdikjeder, energipriser, og tilgang på energi, for å nevne noen - er det imponerende å se hvor motstandsdyktige mange selskaper er, og hvordan de operasjonelt håndterer disse utfordringene. Mange selskaper vil komme styrket ut av dette med både høyere marginer og markedsandeler.

Globalt var oktober var igjen preget av fortsatt økning i kjerneinflasjonen og et vedvarende stramt arbeidsmarked både i USA og Europa. De fleste sentralbanker fortsatte å kommunisere fortsatte innstramminger for å få bukt med den historisk høye inflasjonen. Dette har skapt bekymringer om tilstramningene er for raske og kraftige, med risiko for kraftige negative effekter på økonomisk vekst og arbeidsledighet. Spesielt i Europa tynger energikrisen industrien, noe som har redusert aktivitets- og vekstforventningene og økt sannsynligheten for resesjon. I USA har selskapene kommet halvveis i kvartalsrapporteringen hvor en rekke av de største selskapene har rapportert lavere resultater enn ventet hvor også flere varsler om lavere aktivitet og vekst i inntjeningen fremover.  

Eika Spar er et aksjefond som består av 50% norske aksjer, 37,5% globale aksjer og 12,5% nordiske aksjer. For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norge, Eika Norden og Eika Global.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.