Resultater:

Den norske aksjeporteføljen hadde i oktober måned en positiv avkastning på hele 7%. Resultatet er 0,33% sterkere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 6,67%. Hittil i har fondet en absolutt avkastning på -10,25% hvilket vil si at Eika Norge lå 0,86% bak sin referanseindeks ved utgangen av måneden.

Vi minner igjen om at Eika Norge har valgt å ekskludere Kongsberg Gruppen fra sitt investeringsunivers grunnet sin eksponering mot global våpenvirksomhet. Denne aksjen er opp 38% hittil i år og reduserer fondets meravkastning med 0,78%. Justert for Kongsberg Gruppen er den norske aksjeporteføljen 0,08% bak sin referanseindeks – OSEFX.

Markedsutvikling:

Oktober var igjen preget av fortsatt økning i kjerneinflasjonen og et vedvarende stramt arbeidsmarked både i USA og Europa. De fleste sentralbanker fortsatte å kommunisere fortsatte innstramminger for å få bukt med den historisk høye inflasjonen. Dette har skapt bekymringer om tilstramningene er for raske og kraftige, med risiko for kraftige negative effekter på økonomisk vekst og arbeidsledighet. Spesielt i Europa tynger energikrisen industrien, noe som har redusert aktivitets- og vekstforventningene og økt sannsynligheten for resesjon.

Resultatsesongen for 3. kvartal er godt i gang og satte sitt preg på Oslo børs i oktober måned. Da oljeselskapene har tjent gode penger på høy olje- og gasspris gjennom året forventes det store investeringer i tiden fremover. Norge-teamet valgte derfor å ta inn Schlumberger i porteføljen som kunne rapportere om økt aktivitet i ordreloggen for 2023 og hevet målsetningene for året. Aksjen endte opp 27,84% i oktober måned. Yara er et annet selskap som kunne rapportere om god drift. Selskapet produserer tradisjonelt sett ammoniakk i Europa for så å lage gjødsel og selge det til bøndene. Forventet inntjening var lav da ammoniakk produksjon er en energiintensiv prosess, men selskapets infrastruktur tillot dem å importere ammoniakk fra USA som sparte dem for mye kostnader i 3. kvartal. Aksjen endte opp 19,41% i oktober måned. 

I sum leverer selskapene tall som er innenfor forventet utfallsrom, men alle har respekt for usikkerheten inn i 2023. Et stadig uforutsigbart Kina, europeisk energikrise, lav arbeidsledighet i USA, høy inflasjon, rentehevinger og krigen i Ukraina er blant temaene som skaper størst usikkerhet markedet. 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.