Den globale aksjeporteføljen hadde i oktober en avkastning på 2.98% målt i norske kroner som var 0.70% høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 2.28% målt i norske kroner. Hittil i år har fondet hatt en avkastning på -4.66% etter kostnader, som er 1.07% bedre enn referanseindeksen som har gitt en avkastning på 5.73% så langt i år.

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer tilsvarende de man så under finanskrisen og før dot.com boblen sprakk ved årtusenskiftet. Verdieksponeringen var hoved-bidragsyteren til relativ avkastning i oktober.

De fleste sentralbanker fortsatte å kommunisere fortsatte innstramminger for å få bukt med den historisk høye inflasjonen. 
Oktober var igjen preget av fortsatt økning i kjerneinflasjonen og et vedvarende stramt arbeidsmarked både i USA og Europa. De fleste sentralbanker fortsatte å kommunisere fortsatte innstramminger for å få bukt med den historisk høye inflasjonen. Dette har skapt bekymringer om tilstramningene er for raske og kraftige, med risiko for kraftige negative effekter på økonomisk vekst og arbeidsledighet. Spesielt i Europa tynger energikrisen industrien, noe som har redusert aktivitets- og vekstforventningene og økt sannsynligheten for resesjon. I USA har selskapene kommet halvveis i kvartalsrapporteringen hvor en rekke av de største selskapene har rapportert lavere resultater enn ventet hvor også flere varsler om lavere aktivitet og vekst i inntjeningen fremover. 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.