• Innskuddspensjon 4-6 %: Alle arbeidsgivere i privat sektor er pålagt å tilby en pensjonsavtale til sine ansatte. ( Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon). De fleste bransjer sparer i gjennomsnitt 4-5 % av lønn. Kontakt oss for å høre mer om gjennomsnittlig sparesats per bransje.
  • Innskuddsfritak med regulering: Sørger for innbetalinger til pensjon hvis en av dine ansatte blir arbeidsufør. Årlig regulering beskytter mot inflasjon og sikrer kjøpekraften i pensjonssparingen. 
  • Yrkesskadeforsikring: Lov om yrkesskader sikrer at ansatte som skader seg på jobb gis erstatning ved arbeidsuførhet og medisinsk invaliditet, og sørger for at påførte og fremtidige merutgifter dekkes. Det gis også erstatning til ektefelle/samboer og til barn hvis den ansatte dør.
  • Medisinsk invaliditet under 15 %: Håndverkere og andre som er særlig avhengig av hender for å utøve sitt arbeid anbefales å kjøpe forsikring for medisinsk invaliditet under 15 %. 
  • Annen ulykke fritid: Hvis det skjer en ulykke i fritiden til den ansatte/ utenom arbeidstid, kan den ansatte ha krav på å få utbetalt erstatning hvis hen blir arbeidsufør, medisinsk invalid. Kostnader og merutgifter knyttet til dette vil også bli dekkes. Etterlatte kan også ha krav på erstatning hvis den ansatte dør.
  • Gruppelivsforsikring: Gruppelivsforsikring gir erstatning til etterlatte hvis en ansatt dør. Dette gjelder uavhengig av om dødsfallet skyldes en ulykke eller en sykdom, eller om dødsfallet skjer på arbeid eller i fritiden.