Odal Sparebank lever et svært godt resultat på 131 mill. i 2022, det er tidendes beste. Vi opplever en god kundetilvekst, og banken har lave tap. Bankens forvaltning er nå på 10,2 milliarder, og vi har en solid egenkapital på over 1 milliard. Det vil si at vi er meget solide og at vi er i stand til å vokse ytterligere. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og har økt potten på gavemidler til hele 7,5 millioner kroner.

Våre kostnadene er noe høyere enn tidligere år grunnet overgang til ny IT-plattform og generell høy inflasjon.

- Når det går godt i banken kommer det mange av våre interessenter til gode: kundene våre, ansatte og lokalsamfunnet som vi er en del av, sier adm. banksjef Torleif Lilløy. Banken øker avsetning til gaver med 50 % til 7,5 millioner kroner.

- Det er tre viktige årsaker til gode resultater i Odal Sparebank. Våre 47 dyktige medarbeidere, bankens solide posisjon og omdømme, og en attraktiv region med høyt aktivitetsnivå, sier Torleif Lilløy, administrerende banksjef i Odal Sparebank.

Lønnsom vekst har vært bankens fokus og suksess i mange år, og i 2022 økte utlånene med ytterligere 569 mill. kroner, eller 7,0 %. Rentenetto er styrket gjennom siste halvår som følge av utlånsvekst og økt rentenivå. Forvaltningskapitalen inklusive Eika Boligkreditt er økt fra 9.471 til 10.189 millioner kroner. Banken har over tid hatt et lavt tapsnivå, også i 2022. Tapsføringen i 2022 ble på 2,2  (-2,2) millioner kroner. Banken opplever et noe høyere nivå på søknader om avdragsfrihet, og banken følger opp låneporteføljen tett fremover.

Banken har giret om sin satsing på ESG/bærekraft, og skal realisere visjonen om å være en pådriver for bærekraftig vekst og utvikling i vår region. Banken har etablert flere grønne produkter i 2022, og har i 1. kvartal 2023 etablert et grønt rammeverk og utstedt sin første grønne obligasjon.

Hovedpunkter 2022 (2021):  

 • Resultat etter skatt: 131,0 (88,6) millioner kroner, utvidet resultat.  
 • Rentemargin: 2,38 % (2,10 %)
 • Rentenetto: 157,9 (134,4) millioner kroner.
 • Andre driftsinntekter: 54,3 (62,3) millioner kroner.
 • Driftskostnader: 105,5 (90,2) millioner kroner.
 • Kostnadsgraden ble 53,0 % (49,5 %)
 • Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: 2,2 (-2,0) millioner kroner
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 13,7 % (9,9 %)
 • Brutto utlånsvekst inkl. lån overført til Eika Boligkreditt: 569,0 (717,0) millioner, 7,0 % (9,6 %)
 • Innskuddsvekst: 206,9 (339,5) millioner kroner, 4,7 % (8,3 %)
 • Ren kjernekapitaldekning, forholdsmessig konsolidering: 19,95 % (19,23 %)

Les hele årsrapporten for 2022 her!