Odal Sparebank leverer et godt kvartalsresultat. Ordinært resultat etter skatt ble 71,0 millioner kroner for 3. kvartal 2022. Dette er en økning på 6,2 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Totalresultatet ble 102,6 millioner kroner, der oppskriving av Eika Gruppen aksjer står for størstedelen av resultat over utvidet resultat.

Banken merker økt inflasjon, og konvertering til ny dataplattform fra SDC til Tietoevry i september har gitt noe høyere kostnader. Banken leverer gode resultater selv i en krevende tid, og adm. banksjef Torleif Lilløy er godt fornøyd etter de første tre kvartalene i 2022.
 
Hovedpunkter 3. kvartal 2022 (3. kvartal 2021)
• Resultat før skatt: 89,7 (82,5) millioner kroner.
• Rentemargin: 2,27 % (2,07 %)
• Rentenetto: 112,6 (98,6) millioner kroner.
• Netto andre driftsinntekter: 44,7 (46,0) millioner kroner.
• Driftskostnader: 73,5 (65,2) millioner kroner.
• Kostnadsgraden ble 50,4 % (49,4 %)
• Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: -5,9 (-3,0) millioner kroner
• Egenkapitalavkastning totalt resultat: 14,9 % (10,3 %)
• Brutto utlånsvekst inkl. lån overført til Eika Boligkreditt siste 9 mnd: 434,0 (541,0) millioner
• Innskuddsvekst siste 9 mnd: 283,3 (315,0) millioner kroner
• Ren kjernekapitaldekning, forholdsmessig konsolidering: 17,76 % (17,58 %)

 

Les rapporten for 3. kvartal her!