Det har ikke vært større hendelser som påvirker ordinært resultat 2. kvartal 2022 spesielt for Odal Sparebank. Utvidet resultat er preget av verdiregulering for Eika Gruppen og en negativ tapskostnad på 6,2 MNOK.


- Jeg er svært fornøyd med at banken leverer et godt resultat, og at tap- og misligholdssituasjonen er stabil, sier Administrerende banksjef Torleif Lilløy.

Banken har fått sitt SREP påslag i 2. kvartal på 2,8 %. Odal Sparebanks resultat før tap og skatt pr 2. kvartal var på 57,4 mill., på samme nivå som 30.06.21. Resultatet tilsvarer 1,76 % (1,81 %) av GFK (gjennomsnittlig forvaltningskapital). Resultat av ordinær drift etter tap og skatt utgjøre 51,1 (48,8) mill., 1,57 % av GFK (1,55 %). Andre tall pr. 2. kvartal er listet opp nedenfor.

• Netto renteinntekter var 70,0 mill., en økning på 4,6 mill. fra 30.06.2021

• Netto driftsinntekter var 34,6 mill., en økning på 0,6 mill. fra 30.06.2021

• Sum driftskostnader var 47,2 mill., en økning på 5,0 mill. fra 30.06.2021

• Resultat av ordinær drift før skatt var 63,6 mill., en økning på 2,3 mill. fra 30.06.2021

Les hele rapporten for 2. kvartal her!