Odal Sparebank leverer et godt kvartalsresultat. Ordinært resultat etter skatt ble 17,7 millioner kroner for 1. kvartal 2022. Dette er en økning på 1,1 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Totalresultat ble 52,4 millioner kroner. Av dette er 33 millioner kroner en oppskriving av verdien på aksjer i Eika Gruppen. Kostnadsprosenten forbedres fra 56,2 % til 54,6 %. At banken fortsetter å levere er svært motiverende for alle i banken.

- Når det går godt i banken kommer det mange av våre interessenter til gode: kundene våre, ansatte og lokalsamfunnet som vi er en del av, sier adm. banksjef Torleif Lilløy.

- Det er tre viktige årsaker til dette gode resultatet; våre 47 dyktige medarbeidere, bankens solide posisjon og omdømme og attraktive regioner med høyt aktivitetsnivå, sier Torleif Lilløy, administrerende banksjef i Odal Sparebank.

Bankens resultater viser også at det lokale næringslivet håndterer en periode med økende inflasjon og generell usikkerhet i verden godt. I tillegg til å skape gode resultater i en utfordrende tid, har også bedriftene fortsatt arbeidet med bærekraftig omstilling. Vi er i så måte optimistisk på næringslivets vegne fremover, men vi følger inflasjonen og dets konsekvenser for våre kunder tett. Tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger gjør at netto tapskostnad ble en tilbakeføring av tap på 3,5 millioner kroner.

Lønnsom vekst har vært bankens fokus og suksess i mange år, og i 1. kvartal 2022 økte utlånene med ytterligere 91,8 mill. kroner. Dette gir en annualisert vekst på 4,47 %. Rentenetto er styrket gjennom 1. kvartal som følge av utlånsvekst og økt rentenivå. Forvaltningskapitalen inklusive Eika Boligkreditt er økt fra 9.471 til 9.796 millioner kroner.

Banken har giret om sin satsing på ESG/bærekraft, og skal realisere visjonen om å være en pådriver for bærekraftig vekst og utvikling i vår region. Som ledd i dette vil banken i løpet av året presentere et nytt grønt rammeverk, og utforske muligheten for utstedelse av en grønn obligasjon.

Hovedpunkter 1. kvartal 2022 (1. kvartal 2021):  

 • Resultat før skatt: 23,6 (22,5) millioner kroner.  
 • Rentemargin: 2,13 % (2,09 %)
 • Rentenetto: 34,1 (32,3) millioner kroner.
 • Netto andre driftsinntekter: 10,9 (11,6) millioner kroner.
 • Driftskostnader: 24,9 (24,1) millioner kroner.
 • Kostnadsgraden ble 54,6 % (56,22 %)
 • Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: -3,5 (-2,6) millioner kroner
 • Egenkapitalavkastning etter skatt siste kvartal: 23,1 % (9,03 %)
 • Egenkapitalavkastning uten utvidet resultat 7,8 %.
 • Brutto utlånsvekst inkl. lån overført til Eika Boligkreditt siste 3mnd: 91,8 (184,1) millioner
 • Innskuddsvekst siste 3mnd: 184,4 (114,1) millioner kroner
 • Ren kjernekapitaldekning, forholdsmessig konsolidering: 18,4 % (17,8 %)

 

Klikk her for å lese hele rapporten